Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Κύπρος: Τα περιοριστικά μέτρα μόλις ανοίξουν οι τράπεζες

Τα περιοριστικά μέτρα μόλις ανοίξουν οι τράπεζες
Λευκωσία: Οι περιορισμοί που θα τεθούν στις συναλλαγές όταν θα ανοίξουν οι
τράπεζες περιλαμβάνονται σε διάταγμα που θα εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις πρόνοιες του διατάγματος με την επιφύλαξη ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές, αφού δεν ανακοινώθηκε ακόμα επίσημα.

Επειδή με το άνοιγμα των τραπεζών υπάρχει κίνδυνος εκροής καταθέσεων και επειδή υπό τις συνθήκες αυτές δημιουργείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και επειδή για διασφάλιση της δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας και για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 4 και 5 του περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμου του 2013, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας θα εκδώσει Διάταγμα που προνοεί τα ακόλουθα:

α) Απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών.
Νοείται ότι επιτρέπεται η κατάθεση επιταγών σε λογαριασμό.
 
  (β) Απαγορεύεται κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας, εκτός από:
(ι) πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές που εμπίπτουν στη  συνήθη δραστηριότητα του πελάτη με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα  €500.
 
(ιι) πληρωμές μισθών υπαλλήλων που εργάζονται εκτός της Δημοκρατίας
 
 (ιιι) έξοδα διαμονής μέχρι €10.000 ανά τρίμηνο  και δίδακτρα προσώπων που σπουδάζουν στην αλλοδαπή και είναι συγγενείς πρώτου βαθμού   προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία, με την παρουσίαση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων. Νοείται ότι όλες οι πληρωμές θα γίνονται στο δικαιούχο.
 
(ιv) Πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας, μέχρι €5.000 τον μήνα ανά πρόσωπο για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
 
(v) πληρωμές απαιτήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες
 
(vι) άλλες  πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής
 
  (γ) Απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της εκτός εάν το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή δανείου εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος.
 
  (δ) Απαγορεύεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα πέραν του ποσού των €3000 ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μεριμνά για την υλοποίηση του μέτρου αυτού. 
 
  (ε) Χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή και μεταφορά, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, υπόκειται στα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα περιοριστικά μέτρα.
 
  (στ) Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα να εκτελεί πληρωμές χωρίς μετρητά ή μεταφορές χρημάτων που στοχεύουν στην παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.
 
  (ζ) Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν σε όλους τους λογαριασμούς,  πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, ανεξαρτήτως του νομίσματος.
 
Εξαιρέσεις. 4.  Εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων:
(α) Όλα τα χρήματα που μεταφέρονται από την αλλοδαπή προς τη Δημοκρατία.
(β)  Διπλωματικές αποστολές
(γ) χρηματοοικονομικές συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος
(δ) Πληρωμές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή∙
(ε) Η Δημοκρατία∙
(ζ) Η Κεντρική Τράπεζα.

Το παρόν Διάταγμα ισχύει για χρονικό διάστημα επτά ημερών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...